Chronimy dzieci - o programie

Anna Kotas

CHRONIMY DZIECI to program profilaktyki przemocy wobec dzieci. Jego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej: Fundacja Dzieci Niczyje). Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie w placówce standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Nasze przedszkole przystąpiło do programu.

Realizacja programu Chronimy Dzieci oznacza, m.in. że przedszkole posiada Politykę Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem, która posiada procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka, zasady ochrony danych osobowych  i wizerunku dziecka, zasady bezpiecznego dostępu dzieci do Internet, a także kodeks postępowania z dzieckiem (zasady bezpiecznych relacji personel przedszkola - dziecko). Pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować. Placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem. 

Polityka Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem to wszelkie zasady i procedury obowiązujące w naszym przedszkolu, a dotyczące bezpieczeństwa dzieci, ochrony oraz profilaktyki krzywdzenia, rozpoznawania czynników ryzyka oraz postępowania w przypadku powzięcia informacji o krzywdzeniu dziecka.

Polityka znajduje się tutaj