Logopeda w przedszkolu

W gabinecie logopedycznym przeprowadzane są we wrześniu badania wstępne, w celu zdiagnozowania mowy dzieci. Następnie organizowana jest pomoc logopedyczna dla tych wychowanków, którzy jej potrzebują. W ramach pomocy prowadzona jest  profilaktyka wad wymowy, wspomaganie rozwoju kompetencji językowych oraz terapia mowy (dla dzieci z wadami wymowy). Terapia logopedyczna dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka.

Podczas zajęć logopedycznych dzieci:

- usprawniają motorykę narządów artykulacyjnych,

- poznają prawidłowe  wzorce realizacji poszczególnych  głosek, 

- poprawiają wydolność oddechową, utrwalają poprawny tor oddechowy,

- rozwijają motorykę dużą, małą i artykulacyjną,

- rozwijają słuch fonematyczny,

- korygują wady wymowy,

- poszerzają zasób słownictwa,

- doskonalą umiejętność budowy zdań,

- poprawiają płynność mówienia,

- doskonalą umiejętności ogólnorozwojowe.

 

Zajęcia logopedyczne dedykowane są dzieciom z:

- trudnościami w rozumieniu komunikatów,

- opóźnionym rozwojem mowy,

- zaburzoną wyrazistością mowy,

- wadami wymowy,

- afazją i dyzartrią,

- niepełnosprawnością.