Co robi psycholog w Przedszkolu?

Przede wszystkim obserwuje wszystkie dzieci: podczas swobodnej zabawy, podczas zajęć dydaktycznych czy innych działań. Współpracuje przy tym ściśle z wychowawcami i logopedą. Psycholog prowadzi również diagnozę, aby jak najefektywniej pomóc dzieciom.

Dla dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym prowadzi zajęcia rewalidacyjne Udziela także pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie: zajęć o charakterze terapeutycznym oraz kształtujących kompetencje społeczno – emocjonalne. Organizuje także zajęcia indywidualne – ukierunkowane na dziecko i jego problem. W celu realizacji zadań współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz innymi ośrodkami świadczącymi pomoc dzieciom.

Psycholog prowadzi również inne zajęcia rozwijające inteligencję emocjonalną i umiejętności społeczne u dzieci. Organizuje przedszkolne imprezy o tematyce społeczno – emocjonalnej (np. dzień życzliwości), angażując dzieci również w interesujące projekty (takie jak Międzynarodowy projekt EMOCJA). Aktywizuje u dzieci procesy twórcze zachęcając przedszkolaki do udziału w różnych konkursach.