Wstęp deklaracji

Przedszkole nr 5 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek w Łaziskach Górnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 5 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek w Łaziskach Górnych

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-22.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz następujących skrótów:
 • SHIFT + ALT + h - przejście na stronę startową
 • SHIFT + ALT + d - przejście na stronę poświęconą dostępności

Menu u góry strony działa zgodnie z wytycznymi WAI-ARIA. Po ustawieniu ostrości na elemencie paska menu można skorzystać z następujących funkcji klawiszy, zgodnie z zasadami obsługi klawiatury:

Pasek menu

 • Strzałka w prawo - przenosi "focus" na następny element w pasku menu. Jeżeli "focus" znajduje się na ostatnim elemencie, to przeniesie "focus" na pierwszy element.
 • Strzałka w lewo - przenosi "focus" na poprzedni element w pasku menu. Jeżeli "focus" znajduje się na pierwszym elemencie, przesunie "focus" na ostatni element.
 • Strzałka w dół - otwiera podmenu i przenosi "focus" na pierwszą pozycję w podmenu.
 • Strzałka w górę - otwiera podmenu i przenosi "focus" na ostatnią pozycję w podmenu.
 • Home - przenosi "focus" na pierwszy element w pasku menu.
 • End - przenosi "focus" na ostatni element w pasku menu.
 • Znak - przenosi "focus" na następny element w pasku menu o nazwie zaczynającej się od wpisanego znaku. Jeżeli żaden z elementów nie ma nazwy zaczynającej się od wpisanego znaku, "focus" nie zostanie przeniesiony.

Podmenu

 • Escape - zamyka podmenu, przenosi "focus" na nadrzędny element paska menu.
 • Strzałka w prawo - jeżeli "focus" znajduje się na elemencie z podmenu, to otwiera podmenu i ustawia "focus" na pierwszym elemencie. Jeśli "focus" znajduje się na elemencie, który nie posiada podmenu: Zamyka podmenu. Przenosi "focus" na następny element w pasku menu. Otwiera podmenu nowo wyśrodkowanego elementu paska menu, utrzymując "focus" na tym nadrzędnym elemencie paska.
 • Strzałka w lewo  - zamyka podmenu i przenosi "focus"na nadrzędną pozycję menu. Przenosi "focus" na następny element o nazwie zaczynającej się od wpisanego znaku. Jeśli nadrzędna pozycja menu znajduje się w pasku menu, również: przenosi "focus" na poprzedni element w pasku. Otwiera podmenu nowo wyśrodkowanego elementu paska, utrzymując "focus" na tym nadrzędnym elemencie paska.
 • Strzałka w dół - przenosi "focus" na następny element w podmenu. Jeśli "focus" znajduje się w pierwszym elemencie, przesunie "focus" na ostatni element.
 • Strzałka w górę - przenosi "focus" na następny element w podmenu. Jeśli "focus" znajduje się na ostatnim elemencie, przesunie "focus" na pierwszy element.
 • Home - przenosi "focus" na pierwszy element podmenu.
 • End - przenosi "focus" na ostatni element podmenu.
 • Znak - przenosi "focus" na następny element o nazwie zaczynającej się od wpisanego znaku.Jeśli żaden z elementów nie ma nazwy zaczynającej się od wpisanego znaku, "focus" nie zostanie przesunięty. Przenosi "focus"na następny element o nazwie zaczynającej się od wpisanego znaku.
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część zdjęć z wydarzeń opublikowana przed 20.04.2021 nie posiada pełnych opisów alternatywnych.
 
Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-06-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi i aktualizacji dnia:

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor przedszkola mgr Violetta Tomecka, email przedszkole@p5.laziska.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 22 41 039. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
Główne wejście do budynku Przedszkola nr 5 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek w Łaziskach Górnych dla rodziców i zainteresowanych, jest usytuowane od ul. Chopina, chronione alarmem i kodem w czasie gdy przedszkole jest zamknięte. Jest zadaszone i bez stopni schodowych. Wejście stanowią pierwsze drzwi główne, przedsionek i drugie drzwi, które są zamykane. Konieczne jest użycie domofonu lub dzwonka znajdującego się w przedsionku, na ścianie po lewej stronie.
Wejście boczne od ul. Chopina przeznaczone wyłącznie dla pracowników nie jest zadaszone i bez stopni schodowych. Wejście jest stale zamykane, chronione alarmem i kodem w czasie gdy przedszkole jest zamknięte.
Wejście boczne od ul. Parkowej bez stopni schodowych, przeznaczone jest dla rodziców do kontaktów ze specjalistami, po wcześniejszym umówieniu się. Wejście jest chronione alarmem i kodem w czasie gdy przedszkole jest zamknięte.
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Sale dydaktyczne, pomieszczenia administracji i strefa kuchni znajdują się na jednym poziomie, bez konieczności przemieszczania się po schodach. W budynku przedszkola korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. W budynku nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na niższe kondygnacje (piwnica, gabinety specjalistów i sala SI). Dostęp do gabinetów specjalistów dla osób niepełnosprawnych jest od ulicy Parkowej.
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
W budynku przedszkola nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Na terenie placówki obowiązuje zakaz wprowadzania psów, z wyłączeniem psów asystujących.
Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Na terenie Przedszkola nr 5 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek w Łaziskach Górnych nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu bądź online.