Zgodnie z art.31 i art.44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe, przedmiotem działalności przedszkola jest tworzenie optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Zapewnienie każdemu dziecku, które od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat, warunków niezbędnych do jego rozwoju. Podnoszenie jakości pracy przedszkola i jego rozwój organizacyjny.

Na podstawie art. 13 powołanej wyżej ustawy Przedszkole nr 5 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek w Łaziskach Górnych, jest przedszkolem publicznym gdyż:

  1. realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego;
  2. zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszy niż 5 godzin dziennie;
  3. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
  4. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

szczegółową organizację pracy przedszkola w każdym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora przedszkola, zaopiniowany przez organ nadzoru pedagogicznego i działające w przedszkolu związki zawodowe i zatwierdzony przez organ prowadzący.

Organem prowadzącym jest Miasto Łaziska Górne

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Rybniku

Obsługę finansową prowadzi Zespół Ekonomiczny w Łaziskach Górnych

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy Prawo Oświatowe oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Statut przedszkola powoływany jest uchwałą Rady pedagogicznej.

Wewnętrzne akty prawne regulujące prace przedszkola powoływane są Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola lub Uchwałą Rady pedagogicznej.