Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informuję, że:

1.     Administratorem danych osobowych pozyskanych w wyniku rejestracji obrazu
przez monitoring wizyjny terenu wokół  przedszkola i wybranych pomieszczeń wewnątrz budynku jest Przedszkole nr 5  im. Przyjaciół Bohaterów Bajek w Łaziskach Górnych,
ul. Chopina 1, 43-170 Łaziska Górne, tel.: 322241039, e-mail: przedszkole@p5.laziska.pl

2.     Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@zepo.laziska.pl

3.     Celem stosowania monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników
i wychowanków oraz  ochrona mienia.

4.     Podstawą prawną stosowania przez szkołę monitoringu jest art. 108a ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.                                                                                                        

5.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty działające z polecenia administratora danych na podstawie zawartych umów powierzenia oraz instytucje upoważnione do ich pozyskiwania i przetwarzania z mocy prawa.

6.     Zapisy monitoringu będą przechowywane przez 14 dni a następnie są nadpisywane.

7.     Osoba zarejestrowana przez system monitoringu posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych i prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych.

8.     Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa   

9.     Dane z monitoringu nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili osób, których dane dotyczą.