Kształcenie specjalne organizowane jest dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną.

Prowadzone jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (tekst jednolity z dnia 9 lipca 2020).

Zajęcia rewalidacyjne organizowane są dla dzieci:

·        z niepełnosprawnościami (niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi)

·        niedostosowanych społecznie

·        zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Dla każdego dziecka posiadającego orzeczenie Zespół (w skład którego wchodzą: wychowawca, logopeda, psycholog i, w zależności od potrzeb, inny specjalista) tworzy Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET). Program ten określa:

  •        zakres i sposób dostosowania programu wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy;
  •         zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, formy i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin;
  •        działania wspierające rodziców dziecka oraz – w zależności od potrzeb - zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi.

 

Nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym Zespół przeprowadza spotkanie mające na celu  dokonanie okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka i oceny efektywności prowadzonych działań.  Na spotkanie zapraszany jest Rodzic lub Opiekun prawny dziecka.