Zgodnie z art.31 i art.44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe, przedmiotem działalności przedszkola jest tworzenie optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Zapewnienie każdemu dziecku, które od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat, warunków niezbędnych do jego rozwoju. Podnoszenie jakości pracy przedszkola i jego rozwój organizacyjny.

Na podstawie art. 13 powołanej wyżej ustawy Przedszkole nr 5 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek w Łaziskach Górnych, jest przedszkolem publicznym gdyż:

  1. realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego;
  2. zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszy niż 5 godzin dziennie;
  3. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
  4. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

szczegółową organizację pracy przedszkola w każdym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora przedszkola, zaopiniowany przez organ nadzoru pedagogicznego i działające w przedszkolu związki zawodowe i zatwierdzony przez organ prowadzący.

Organem prowadzącym jest Miasto Łaziska Górne

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Rybniku

Obsługę finansową prowadzi Zespół Ekonomiczny Placówek Oświatowych w Łaziskach Górnych

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy Prawo Oświatowe oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Statut przedszkola powoływany jest uchwałą Rady pedagogicznej.

Wewnętrzne akty prawne regulujące prace przedszkola powoływane są Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola lub Uchwałą Rady pedagogicznej.

 

Tekst łatwy do czytania (ETR) 542 KB (PDF)