KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana /dziecka danych osobowych jest Przedszkole nr 5  im. Przyjaciół Bohaterów Bajek w Łaziskach Górnych, ul. Chopina 1, 43-170 Łaziska Górne, tel.: 322241039, email: przedszkole@p5.laziska.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@zepo.laziska.pl                                                                                                                     

3. Dane osobowe Pani/Pana/dziecka będą przetwarzane na podstawie: art.6 ust.1 lit.c RODO, na podstawie zapisów Ustawy –Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r. art.9 ust.2 lit.g RODO kiedy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie przepisów prawa, art.6 ust.1 lit.a RODO na podstawie wyrażonej przez Pana /Panią zgody.       

4. Dane osobowe Pani/Pana/dziecka będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do przedszkola, w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w przedszkolu.                                                                                                    

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby i podmioty działające z polecenia administratora danych na podstawie zawartych umów powierzenia oraz instytucje upoważnione do ich pozyskiwania i przetwarzania z mocy prawa.                                                                                                        

6. Pana/Pani/dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okresy wynikające z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt (JRWA) oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.                                   

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.                                                               

8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody ma Pan /Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.                                                    

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę jest dobrowolne.                                                        

10. Pana/Pani/ dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili osób, których dane dotyczą.

Klauzula informacyjna dla rodziców/ opiekunów prawnych dziecka 113 KB (PDF)