INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z NABOREM NA WOLNE STANOWISKO

1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w skrócie „RODO” informuję, że:

2. Administratorem danych osobowych kandydata jest Przedszkole nr 5  im. Przyjaciół Bohaterów Bajek w Łaziskach Górnych, ul. Chopina 1, 43-170 Łaziska Górne, tel.: 322241039, 

email: przedszkole@p5.laziska.pl

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych  można kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@zepo.laziska.pl.

4. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji  

na podstawie: - art. 6 ust.1 lit. c RODO tzn. na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy,  - art. 6 ust.1 lit. a RODO na podstawie zgody kandydata.

5. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

6. Kandydat ma prawo wycofać wyrażoną zgodę w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.

7. Dane osobowe Kandydatów nie przyjętych będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji a następnie zostaną zwrócone lub zniszczone. 

8. Kandydat ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

10. Dane kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

w formie profilowania. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili osób, których dane dotyczą.

Klauzula informacyjna dla kandydata na wolne stanowisko 88 KB (PDF)