INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z NABOREM NA WOLNE STANOWISKO

1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w skrócie „RODO” informuję, że:

2. Administratorem danych osobowych kandydata jest Przedszkole nr 5  im. Przyjaciół Bohaterów Bajek w Łaziskach Górnych, ul. Chopina 1, 43-170 Łaziska Górne, tel.: 322241039, 

email: przedszkole@p5.laziska.pl

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych  można kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@zepo.laziska.pl.

4. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji  

na podstawie: - art. 6 ust.1 lit. c RODO tzn. na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy,  - art. 6 ust.1 lit. a RODO na podstawie zgody kandydata.

5. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

6. Kandydat ma prawo wycofać wyrażoną zgodę w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.

7. Dane osobowe Kandydatów nie przyjętych będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji a następnie zostaną zwrócone lub zniszczone. 

8. Kandydat ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

10. Dane kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

w formie profilowania. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili osób, których dane dotyczą.

Klauzula informacyjna dla kandydata na wolne stanowisko 88 KB (PDF)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informuję, że:

1.     Administratorem danych osobowych pozyskanych w wyniku rejestracji obrazu
przez monitoring wizyjny terenu wokół  przedszkola i wybranych pomieszczeń wewnątrz budynku jest Przedszkole nr 5  im. Przyjaciół Bohaterów Bajek w Łaziskach Górnych,
ul. Chopina 1, 43-170 Łaziska Górne, tel.: 322241039, e-mail: przedszkole@p5.laziska.pl

2.     Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@zepo.laziska.pl

3.     Celem stosowania monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników
i wychowanków oraz  ochrona mienia.

4.     Podstawą prawną stosowania przez szkołę monitoringu jest art. 108a ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.                                                                                                        

5.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty działające z polecenia administratora danych na podstawie zawartych umów powierzenia oraz instytucje upoważnione do ich pozyskiwania i przetwarzania z mocy prawa.

6.     Zapisy monitoringu będą przechowywane przez 14 dni a następnie są nadpisywane.

7.     Osoba zarejestrowana przez system monitoringu posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych i prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych.

8.     Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa   

9.     Dane z monitoringu nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili osób, których dane dotyczą.    

 

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 5 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek w Łaziskach Górnych. 

Poprawność przetwarzania danych nadzoruje powołany przez Administratora inspektor ochrony danych, którego funkcję pełni Andrzej Bujok. 

Inspektor nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych. 

Można się z nim skontaktować pisząc na adres siedziby Administratora lub poprzez e-mail: iod@zepo.laziska.pl

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych

oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana /dziecka danych osobowych jest Przedszkole nr 5  im. Przyjaciół Bohaterów Bajek w Łaziskach Górnych, ul. Chopina 1, 43-170 Łaziska Górne, tel.: 322241039, email: przedszkole@p5.laziska.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@zepo.laziska.pl                                                                                                                     

3. Dane osobowe Pani/Pana/dziecka będą przetwarzane na podstawie: art.6 ust.1 lit.c RODO, na podstawie zapisów Ustawy –Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r. art.9 ust.2 lit.g RODO kiedy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie przepisów prawa, art.6 ust.1 lit.a RODO na podstawie wyrażonej przez Pana /Panią zgody.       

4. Dane osobowe Pani/Pana/dziecka będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do przedszkola, w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w przedszkolu.                                                                                                    

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby i podmioty działające z polecenia administratora danych na podstawie zawartych umów powierzenia oraz instytucje upoważnione do ich pozyskiwania i przetwarzania z mocy prawa.                                                                                                        

6. Pana/Pani/dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okresy wynikające z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt (JRWA) oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.                                   

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.                                                               

8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody ma Pan /Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.                                                    

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę jest dobrowolne.                                                        

10. Pana/Pani/ dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili osób, których dane dotyczą.

Klauzula informacyjna dla rodziców/ opiekunów prawnych dziecka 113 KB (PDF)

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są TUTAJ