Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 5 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek w Łaziskach Górnych. 

Poprawność przetwarzania danych nadzoruje powołany przez Administratora inspektor ochrony danych, którego funkcję pełni Andrzej Bujok. 

Inspektor nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych. 

Można się z nim skontaktować pisząc na adres siedziby Administratora lub poprzez e-mail: iod@zepo.laziska.pl

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych

oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.